skip to main content
Header
Shonda McFadden Staff Photo

Class Schedule  

1st Period  ECE II

2nd Period  ECE II

3rd Period  ECE III

4th Period  ECE I

5th Period  ECE I

6th Period  Planning

7th Period  ECE I